Exempel på utförda uppdrag

Fastighetsbolag
Stockholm

Utredning av elektromagnetisk fältstyrka vid en förskola på beställning av ett av Sveriges största fastighetsbolag
Research, beräkningar och framtagande av komplett förstudie över den elektromagnetiska fältstyrkan i förskolelokalerna
Presentation för kunden och rådgivning huruvida förskolelokalerna bör användas

Fortum
Stockholm

Kunden planerade en ny ledningssträckning för anslutning av en vindkraftpark
Scadma Konsult tog fram beräkningar på olika delsträckor av den nya ledningsgatan
Beräkningarna omvandlades till grafer över den magnetiska fältstyrkan som kunden enkelt kunde lägga in i sina rapporter

Vattenfall Eldistribution AB
Trollhättan

Ledning av utbildning om mätvärdesinsamling och mätvärdeskvalitet i driftövervakningssystemet Enmac (SCADA, DMS)
Utbildningen omfattade följande moment: primärapparater, mätvärdesomvandlare, RTU, överföring samt mätvärdesinställningar för Enmac

Vattenfall Eldistribution AB
Solna

Utveckling och underhåll av driftövervakningssystemet Enmac/SCADA/DMS
Projektledning för felsökning av mätvärdesfel i Vattenfalls region- och lokalnät
Analys och felsökning av hela mätvärdeskedjan, från primär- och sekundärapparater i elnätsstationen till SCADA-systemet
Projektstyrning för Vattenfalls avdelningar för applikationsdesign och stationsdokumentation
Ansvar för investeringsbeslut gällande fel behäftade elnätstationer

Svenska Kraftnät
Sundbyberg

Utveckling och underhåll av driftövervakningssystemet XA21 (numera PowerOn Reliance). SCADA, EMS
(SCADA, EMS)
Punkt-till-punkt-tester samt idrifttagning av elnätstationer
Utbildning av nya konsulter i XA21, SCADA och EMS-applikationer
Ansvar för och styrning av nya konsulter, till exempel genom veckomöten och delegering av arbetsuppgifter
Projektledning för införande av nya arbetsrutiner för att kvalitetssäkra larmhanteringsfunktionaliteten i XA21

Stockholms Lokaltrafik (SL)
Stockholm

Konsultstöd och förstudie gällande elektromagnetiska fält (EMF) i projektet Stockholm östra (spårbunden trafik)
Projektet Stockholm östra innebar att kontaktledningen för tågen flyttades och fick en högre placering
Scadma Konsult redogjorde i sin förstudie för de riktlinjer och gränsvärden som finns samt utredde om den nya placeringen av kontaktledningen medförde att gällande gränsvärden på närliggande fasader överskreds

Industribolag
Gävle

Utredning huruvida gränsvärden för det magnetiska fältet överskreds i kundens kontorslokaler
Detta eftersom en transformatorstation fanns i nära anslutning till kontoret
Scadma Konsult utförde mätning av den magnetiska fältstyrkan på utvalda punkter i kundens kontorslokaler samt tog fram en rapport där mätningar, gränsvärden och slutsatser redovisades

Vad kan vi hjälper er med?

Ring oss på 0702-49 49 71 eller klicka här för att göra en intresseanmälan.